Responsive image

บริษัท ห้องปฏิบัติการไทย จำกัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการไทย จำกัด เราเป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ลูกค้าของเรา